Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať. Zásady sú určené zákazníkom, ktorí nakupujú prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa https://cobejova.style. Zásady, ktoré nadväzujú na Všeobecné obchodné podmienky, sú zamerané aj na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, a podobne) a využívanie súborov cookies.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pre používateľov webových stránok (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorých osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich služieb, pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

1) SÚBORY COOKIE

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových stánok, pretože sú potrebné k ich normálnemu fungovaniu.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, obsah nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a zákazníckeho účtu, pre získavanie analytických a marketingových informácií, lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality ručne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby či funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť vo Vašom internetovom prehliadači. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení.

2) PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ Sardinka Production s.r.o., Liptovská 32, Bratislava 821 09, IČO 47195673 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) prevádzkuje webové stránky (najmä https://cobejova.style), kde si zákazníci môžu zakúpiť produkty predávané prevádzkovateľom, alebo produkty, ktorých predaj prevádzkovateľ sprostredkúva. Podmienky a proces predaja je upravený Všeobecnými obchodnými podmienkami.

3) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súladne s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky spracúvania, najmä na základe:

 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4) IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ:

Sardinka Production s.r.o., Liptovská 32, Bratislava 821 09, IČO 47195673

(ďalej aj ako „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“)

Vaše osobné údaje získava a ďalej spracúva prevádzkovateľ, ktorý zodpovedá za správnosť a zákonnosť spracúvania. Voči prevádzkovateľovi si môžete ako dotknutá osoba uplatniť práva, ktoré sú uvedené nižšie.

5) OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie; Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami,
 • transakčné údaje, ktorými sa rozumejú údaje o prijatých a odoslaných platbách,
 • údaje z komunikácie a interakcie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z používania webovej aplikácie, údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest,
 • údaje o nákupoch, ktorými sa rozumejú informácie o tom, aké produkty ste nakúpili,
 • údaje o nákupnom správaní, ktorými sa rozumie história Vašich nákupov a preferencií,
 • reklamačné údaje, ktorými sa rozumejú údaje obsiahnuté vo Vašej reklamácii,
 • marketingové údaje, ktorými sa rozumejú údaje, ktoré sa o Vás zobrazujú na našich fan pages na sociálnych sieťach, súbory cookies, ako aj údaje o Vašich preferenciách, ktoré sa týkajú personalizovaných marketingových ponúk.

6) ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb alebo súvisia s poskytovaním našich služieb.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) registrácia používateľa

Osobné údaje spracúvame na účel registrácie fyzickej osoby, ktorá má záujem o registráciu na webovom sídle https://cobejova.style. Registráciou prevádzkovateľ umožňuje zákazníkovi (dotknutej osobe) neobmedzený prístup k obsahu svojho konta, kde je možné sledovať svoje objednávky, ich históriu a reklamácie, ako aj ďalšie výhody v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami. Nákup tovaru nie je podmienený registráciou zákazníka na portáli https://cobejova.style. Vytvorenie zákazníckeho účtu je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania je príprava uzavretia a plnenie zmluvy, na základe ktorej budú dotknutej osobe poskytované služby prevádzkovateľa. V prípade zrušenia registrácie budú osobné údaje, ktoré nie je nevyhnutné uchovávať, zlikvidované do 3 rokov odo dňa registrácie zákazníka.

b) plnenie zmluvy pri nákupe tovaru predávaného prevádzkovateľom

Osobné údaje spracúvame na účel predaja tovaru a poskytovania služieb prevádzkovateľom registrovanému alebo neregistrovanému zákazníkovi (dotknutej osobe) po zaplatení poplatku. Dokumenty týkajúce sa nákupu tovaru uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy.

c) vybavovanie reklamácií alebo sťažností

Reklamácie a sťažnosti môžete uplatniť na webovej stránke prevádzkovateľa v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade reklamácie potrebujeme Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pri vybavení reklamácií sa bude postupovať podľa Všeobecných obchodných podmienok a v zmysle platnej právnej legislatívy. Osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Dokumenty týkajúce sa reklamácie alebo sťažnosti uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia reklamácie alebo vybavenia sťažnosti.

d) organizovanie a vyhodnocovanie spotrebiteľských súťaží

Pri výnimočných príležitostiach prevádzkovateľ organizuje súťaže, do ktorých sa môže fyzická osoba zapojiť a vyhrať vecné ceny. O prebiehajúcej súťaži sú prístupné informácie na webovej stránke prevádzkovateľa alebo na sociálnych sieťach (napr. Facebook). V prípade, ak sa zapojíte do súťaže a poskytnete nám Vaše osobné údaje, budú tieto osobné údaje spracúvané výlučne na účel súťaže, jej vyhodnotenia a zaslania výhry. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je Váš súhlas. Bližšie informácie sú poskytnuté v štatútoch alebo pravidlách jednotlivých súťaží.

e) uplatňovanie alebo obhajoba našich právnych nárokov

V niektorých prípadoch sme nútení obrátiť sa na súd, aby sme mohli uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy, alebo sme nútení zúčastniť sa súdneho sporu na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Najčastejšie sa vymáhajú nároky vyplývajúce z neplnenia zmluvných povinností. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

f) marketing vo forme zasielania informácií o novinkách alebo iných užitočných informácií vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem osloviť Vás (ako zákazníka) a zasielať Vám obchodné ponuky a informácie o vlastných produktoch alebo službách, a to prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy, prípadne Vám tieto obchodné ponuky a informácie poskytovať telefonicky. Oprávneným záujmom je informovanie zákazníkov o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa. Doba uchovávania údajov na tento účel je 3 roky odo dňa posledného prihlásenia sa do používateľského účtu alebo odo dňa posledného nákupu tovaru.

g) súbory cookies tretích strán

Súbory cookies tretích strán sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ pri prevádzke webových stránok využíva. Niektoré webové stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok (platobná brána Barion, Instagram, Facebook, YouTube a podobne), ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané prehliadačom v počítači alebo obdobnom zariadení dotknutej osoby. Získavané sú najmä identifikačné údaje (IP adresa) a údaje o aktivitách a preferenciách dotknutej osoby v rámci ich návštevy našich webových stránok. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý dotknutá osoba udeľuje tretej strane. Dobu uchovávania údajov na tento účel určuje tretia strana.

h) prevádzkovanie fan pages vytvorených na sociálnych sieťach

V záujme zjednodušenia komunikácie medzi prevádzkovateľom a jej zákazníkmi či priaznivcami sme na sociálnych sieťach (napr. Facebook) zriadili fan pages. Osobné údaje sú spracúvané na účel prípravy alebo plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a). Doba uchovávania údajov na tento účel zodpovedá dobe platnosti zmluvy alebo udeleného súhlasu.

i) vedenie účtovnej agendy

Prevádzkovateľ ako regulovaný subjekt podlieha daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše osobné údaje. Doba uchovávania je 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú platby spojené s daným používateľom.

j) vybavovanie žiadostí dotknutej osoby

Aby sme mohli reagovať na Vašu žiadosť, je potrebné, aby ste sa identifikovali. Žiadosť dotknutej osoby uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu. V tomto prípade prevádzkovateľ podniká také kroky, aby vplyv na Vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami prevádzkovateľa a Vašim súkromím.

7) AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry prevádzkovateľa oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Prevádzkovateľ deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Prevádzkovateľ posudzuje a priebežne vyhodnocuje, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov prevádzkovateľa.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov prevádzkovateľa, resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch prevádzkovateľa. Organizačné opatrenia tvorí súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy prevádzkovateľa sa považujú za dôverné.

9) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri

Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:

 • poskytovatelia webhostingu – EXO TECHNOLOGIES, s. r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36485161,
 • poskytovatelia účtovných služieb – ZIGRI, s.r.o., Husova 12, 831 01 Bratislava, IČO 36 748 595,
 • poskytovatelia fakturačných služieb – SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO 46655034.

Orgány poverené výkonom dohľadu

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy:

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audítorská spoločnosť, archív, a iné.

10) DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

11) PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré prevádzkovateľovi poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto prevádzkovateľ nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 1. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 2. ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 3. potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 1. na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 2. na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 3. z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 4. so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@cobejova.style, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle prevádzkovateľa.

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 1. ak prevádzkovateľ preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 2. ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje prevádzkovateľ potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 2. povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na odvolanie súhlasu podľa čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na právnom základe, ktorým je Váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať za rovnakých podmienok, akým bol udelený. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať aj nasledujúcimi spôsobmi:

 1. e-mailovou správou zaslanou na adresu info@cobejova.style,
 2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (napríklad súťaže).

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 2 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Prevádzkovateľ poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je prevádzkovateľ povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. osobne v sídle spoločnosti prevádzkovateľa,
 2. poštou,
 3. emailom zaslaným na adresu info@cobejova.style

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni na adrese sídla prevádzkovateľa. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

12) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto Zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu info@cobejova.style.

V Bratislave dňa 01.12.2019